ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN FAKTORINGU ONLINE

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. WEC: WEC Financial sp. z o. o. w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270
 2. Faktorant lub Klient: przedsiębiorca zawierający z WEC umowę faktoringu
 3. Faktura: faktura lub rachunek w rozumieniu przepisów prawa podatkowego,
 4. Kontrahent lub Dłużnik: dłużnik Faktoranta, zobowiązany do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz Faktoranta
 5. Panel Klienta: narzędzie informatyczne udostępnione przez WEC Faktorantowi, w celu umieszczania informacji o wierzytelnościach Faktoranta, które mogą być przedmiotem Wykupu przez WEC oraz inne funkcjonalności udostępnione Faktorantowi,
 6. Podmioty powiązane z Klientem:
  1. osobowo: wstępni, zstępni, małżonek, rodzeństwo, rodzeństwo małżonka, małżonków rodzeństwa
  2. organizacyjnie: podmiot który bezpośrednio lub pośrednio jest kontrolowany przez Klienta, albo ma kontrole na Klientem; albo gdy Klient i ten podmiot może wywierać jakikolwiek wpływ na prowadzenie działalności przez drugiego, faktycznie lub za pomocą posiadanych udziałów lub akcji
 7. Umowa: umowa faktoringu zawarta między WEC, a Faktorantem
 8. Użytkownik Panelu Klienta: każda osoba, której Faktorant udostępnił Panel Klienta. Osoba ta jest uważana za osobę uprawnioną do reprezentacji Faktoranta przy wykonywaniu Umowy, w tym do składania wszelkich oświadczeń w jego imieniu oraz do nadawania uprawnień innym osobom do korzystania z Panelu Klienta
 9. Wierzytelności: wierzytelności pieniężne przysługujące lub mogące przysługiwać w przyszłości Faktorantowi, nie przeniesione na inną osobę w drodze przelewu, nie będące przedmiotem zajęcia, ani ograniczeń w zbyciu
 10. Wykup Wierzytelności (Wykup): zapłata Zaliczki, a następnie rozliczenie pozostałej kwoty Wierzytelności z uwzględnieniem prowizji, opłat i innych świadczeń należnych WEC.
 11. Wartość Nominalna Wierzytelności : wartość Wierzytelności przedstawiona przez Faktoranta do Wykupu Wierzytelności. Powinna ona uwzględniać udzielone przez Klienta wszelkiego rodzaju rabaty, upusty lub korekty dokonane zgodnie z umową między Klientem, a Kontrahentem.

 II. WARUNKI I SKUTKI WYKUPU WIERZYTELNOŚCI

 1. WEC będzie dokonywał Wykupu Wierzytelności Faktoranta przedstawionych do Wykupu na podstawie zamieszczonych w Panelu Klienta informacji o Wierzytelności wraz z kopią faktury, podpisaną przez Faktoranta oraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie świadczenia przez Faktoranta.
 2. W terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia, WEC informuje Faktoranta o dokonaniu Wykupu, albo informuje Faktoranta o konieczności przedstawienia mu dodatkowego potwierdzenia spełnienia świadczenia przez Faktoranta, innego potwierdzenia powstania i bezsporności wierzytelności pieniężnej określonej fakturą lub umowy handlowej, z której wynika finansowana wierzytelność, zaś Faktorant zobowiązany jest do dostarczenia żądanych przez WEC dokumentów w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia żądania. Brak wykupu oznacza niezaakceptowanie przejęcia danej wierzytelności przez WEC.
 3. WEC może uzależnić nabycie wierzytelności od sprawdzenia wiarygodności i wypłacalności Klienta lub Kontrahenta.
 4. Faktorant nie może przedstawiać do Wykupu Wierzytelności, które:
  1. nie przysługują mu, lub przysługują mu tylko częściowo;
  2. nie mogą być skutecznie przeniesione z uwagi na zakazy lub ograniczenia wynikające z przepisów prawa lub czynności prawnych;
  3. zostały zajęte lub w jakikolwiek sposób obciążone;
  4. zostały przeniesione na osobę trzecią w jakikolwiek sposób;
  5. są kwestionowane przez Kontrahenta w całości lub części;
  6. przysługują przeciw Kontrahentowi powiązanemu osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie z Faktorantem w jakikolwiek sposób;
  7. są objęte postępowaniem upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub naprawczym;
  8. są objęte zapisem na sąd polubowny.
 5. O ile nie umówiono się inaczej, WEC dokonuje Wykupu Wierzytelności w 100% , to jest za cenę odpowiadającą Wartości Nominalnej Wierzytelności (wraz z podatkiem VAT jeżeli występuje). Nie ma to wpływu na sposób zapłaty, o jakim mowa w ust. 6.
 6. Zapłaty za każdą Wierzytelność zostaną dokonane na następujących warunkach:
  1. Z tytułu Wykupu Wierzytelności WEC wypłaci Faktorantowi kwotę stanowiącą 80% Wartości Nominalnej Wierzytelności pomniejszoną o wynagrodzenie określone w punkcie III 2. poniżej (I płatność)
  2. Pozostałą część Wartości Nominalnej Wierzytelności wypłacona zostanie w ciągu 3 dni po spłaceniu całej należności przez Kontrahenta na rzecz WEC, pomniejszonej o wynagrodzenie, określone w punkcie III. 3 poniżej (II płatność)
 7. Za datę płatności przez WEC uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego WEC kwotą każdej zapłaty za nabytą wierzytelność.
 8. W przypadku zapłaty Wykupionej Wierzytelności do rąk Klienta, lub jakiegokolwiek potrącenia dotyczącego nabytej Wierzytelności, Klient zobowiązany jest dokonać zwrotu na rzecz WEC kwoty pobranej lub wynikającej z potrącenia w terminie 2 dni kalendarzowych od zapłaty lub potrącenia.
 9. Wraz z dniem Wykupu Wierzytelności, WEC przejmuje wszelkie prawa z nią związane (przelew w rozumieniu art. 509 i nast. Kodeksu cywilnego). Datą Wykupu Wierzytelności jest data określona w ust. 7.

III. WYNAGRODZENIE, PROWIZJE I OPŁATY ZA WYKUP WIERZYTELNOŚCI

 1. Faktorant zapłaci WEC wynagrodzenie, na które składają się prowizje i opłaty, opisane niżej.
 2. Z tytułu Wykupu Wierzytelności, zgodnie z punktem II. 6 lit a), WEC otrzyma prowizję w wysokości 0,14 % Wartości Nominalnej Wierzytelności + 23 % VAT za każdy dzień od daty płatności wskazany w punkcie II ust. 7 do dnia wymagalności Wierzytelności, wskazanego na fakturze. Minimalna wysokość prowizji wynosi 100 Zł (+23%VAT).
 3. Pozostała część Wartości Nominalnej Wierzytelności, zgodnie z punktem II. 6 lit b), zostanie pomniejszona o wynagrodzenie WEC na które składają się:
  1. prowizja w wysokości 0,17 % Wartości Nominalnej Wierzytelności + 23 % VAT za każdy dzień od dnia następnego po dniu wymagalności Wierzytelności do 10. dnia po dniu wymagalności zapłaty całej należności przez Kontrahenta. Częściowe spłaty pomniejszają wysokość prowizji;
  2. w przypadku braku spłaty Wierzytelności w terminie płatności i w ciągu 10 dni po terminie płatności, od następnego dnia prowizja zostaje podwyższona do wysokości 0,2%(+23% VAT);
  3. za wysłanie Kontrahentowi wezwania do zapłaty – 139zł + 23 % VAT;
  4. za wpisanie Wierzytelności na internetowa giełdę długów – 49 zł + 23 % VAT.
  5. Za wizytę terenową – 500 zł+ 23 % VAT.
 4. Wpłaty Kontrahenta zaliczane są w pierwszej kolejności na wynagrodzenie należne WEC.
 5. Z tytułu należnych prowizji i opłat WEC wystawia Klientowi faktury powiększoną o należny podatek VAT. Jeżeli wynagrodzenie WEC przewyższa pozostałą część wartości nominalnej Wierzytelności, zgodnie z punktem II 5. lit. b), na fakturze zostanie wskazany 7 – dniowy termin zapłaty różnicy.
 6. Klient upoważnia WEC do wystawienia faktury bez jego podpisu i wyraża zgodę na ich przesyłanie w formie elektronicznej.

 

IV. MONITOROWANIE KONTRAHENTA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI

 1. WEC może kontaktować się z Kontrahentem przed terminem wymagalności Wierzytelności, a po jego upływie wzywa go do zapłaty i prowadzi działania windykacyjne.
 2. W przypadku zakwestionowania przez Kontrahenta dokonania przelewu Wykupionych Wierzytelności przez WEC, Klient zobowiązany jest złożyć Kontrahentowi pisemne zawiadomienie o przelewie, przesyłając je do wiadomości WEC. Jeżeli dłużnik nie dokonał spłaty Wierzytelności w terminie 30 dni od dnia terminu jej wymagalności, WEC według własnego uznania może wezwać Faktoranta do zwrotu kwoty uzyskanej z Wykupu Wierzytelności, lub wezwać go do pokrycia kosztów postępowania sądowego, zgodnie z ust. 8. i skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Na wniosek Faktoranta WEC może wpisać informację o zadłużeniu Kontrahenta do Biura
 1. Informacji Gospodarczej, za wynagrodzeniem wynoszącym 79 zł + 23 % VAT za umieszczenie jednej informacji.
 2. Termin 30 dni, o jakim mowa w ust. 3 powyżej, może zostać skrócony do 3. dni z uwagi na obawę braku spłaty, w szczególności:
  1. w przypadku stwierdzenia złej sytuacji finansowej Faktoranta lub Kontrahenta, przez co rozumie się powzięcie informacji o złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub postępowania restrukturyzacyjnego, naprawczego lub podobnego wobec choćby jednego z tych podmiotów, lub wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec Faktoranta lub Kontrahenta;
  2. gdy okaże się, że z jakichkolwiek innych przyczyn faktycznych lub prawnych dochodzenie Wierzytelności, w tym na drodze sądowej, jest niemożliwe lub niecelowe, a w szczególności nie daje istotnych szans na faktyczną spłatę Wierzytelności w rozsądnym terminie.
 3. W przypadkach o jakich mowa w ust. 3 lub 4 powyżej, Faktorant zobowiązuje się, na wezwanie WEC do zwrotu w ciągu 2 dni od dnia otrzymania wezwania, kwoty uzyskanej z Wykupu Wierzytelności (I płatność) oraz zapłaty wynagrodzenia w postaci prowizji naliczonej z tytułu I płatności , prowizji należnej za czas od dnia następnego od dnia wymagalności Wierzytelności do 30. dnia po tym dniu oraz opłat.
 4. Dokonanie zwrotu i zapłaty wszystkich kwot, o jakich mowa w ust. 5, powoduje zwrotne przejście Wierzytelności na Faktoranta.
 5. W przypadku braku zapłaty kwot, o jakich mowa w ust. 5, WEC może potrącić swoją wierzytelność wobec Faktoranta z zobowiązaniami wobec niego z każdego innego tytułu.
 6. Koszty postępowania sądowego obejmują:
  1. opłaty sądowe, wynoszące przy wartości przedmiotu sprawy: do 500 zł- 30 zł, do 1500 zł – 100 zł, do 4000 zł – 200 zł, do 7500 zł – 400 zł, do 10 000 zł – 500 zł, do 15 000 zł – 750 zł, do 20 000 zł – 1000 zł, a powyżej 20 000 zł – 5 % wartości przedmiotu sprawy, oraz inne opłaty i wydatki wymagane przepisami, w szczególności ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
  2. opłaty skarbowe: 17 zł od każdego dokumentu pełnomocnictwa złożonego w sprawie;
  3. wynagrodzenie radcy prawnego reprezentującego WEC: w sprawach o wartości przedmiotu sprawy do 1500 zł – 270 zł, do 5000 zł – 900 zł, do 10 000 zł – 1800 zł , do 50 000 zł – 3600 zł, a powyżej tej kwoty i w pozostałym zakresie – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Do wynagrodzenia należy doliczyć 23 % VAT. WEC wskazuje koszty postępowania Faktorantowi w wezwaniu do ich uiszczenia, zgodnie z ust. 3. Jeżeli w toku postępowania sądowego okaże się, że konieczne jest poniesienie dalszych kosztów, Faktorant jest zobowiązany do ich poniesienia.
 7. W toku postępowania sądowego WEC może żądać zwrotu kwoty uzyskanej z Wykupu wraz z wynagrodzeniem, o jakim mowa w ust. 5, dalszą prowizją liczoną do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego, zgodnie z ust. 8.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Faktorant zobowiązany jest do przekazywania WEC wszelkich posiadanych informacji i dokumentów dotyczących Wykupionych Wierzytelności, o zmianach w sytuacji finansowej lub prawnej mogących wpłynąć na wypłacalność Faktora lub Kontrahenta i pełnej współpracy w wykonywaniu Umowy.
 2. Faktorant jest świadomy, że jego oświadczenia i zapewnienia dotyczące jego sytuacji, sytuacji Kontrahenta oraz dotyczące Wierzytelności są podstawą do Wykupu Wierzytelności i odpowiada za wszelką szkodę wyrządzoną WEC wskutek podania oświadczeń, informacji czy zapewnień nieprawdziwych lub niepełnych, lub zaniechania ich podania.
 3. Faktorant ma obowiązek informowania WEC o wszelkich zastrzeżeniach Kontrahenta dotyczących Wierzytelności będących przedmiotem Wykupu, w tym zastrzeżeniach, reklamacjach, sporach, oraz o pogorszeniu się sytuacji finansowej własnej lub Kontrahenta, które mogą w jakikolwiek sposób utrudnić dochodzenie Wierzytelności, w ciągu 2 dni od powzięcia o nich informacji. W tym samym terminie Faktorant zobowiązany jest do informowania WEC o wszelkich innych zmianach dotyczących tych Wierzytelności.
 4. W przypadku powzięcia przez WEC informacji wskazanych w ust. 3 oraz gdy Kontrahent opóźnia się ze spłatą wierzytelności o co najmniej 14 dni kalendarzowych, WEC zastrzega sobie prawo do wstrzymania dalszego wykupywania wierzytelności wobec tego Kontrahenta, do czasu wywiązania się przez niego z zaległych płatności.
 5. WEC może żądać od Faktoranta wglądu do dokumentacji księgowej i podatkowej, do przekazywania WEC kwartalnych dokumentów finansowych (F01 lub deklaracji podatkowych) i rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) oraz do niezwłocznego informowania go o wszystkich prowadzonych przeciwko niemu postępowaniach o zapłatę, o wszczętych postępowaniach egzekucyjnych oraz o złożonych wnioskach o wszczęcie postępowania upadłościowego, naprawczego lub restrukturyzacyjnego. WEC jest uprawniony do wizytacji pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynowych Klienta, oraz do wszelkich innych, w których znajduje się towar Klienta, po uprzednim zawiadomieniu Klienta.
 6. WEC zastrzega sobie prawo do zaprzestania ze skutkiem natychmiastowym wykupywania wierzytelności Faktoranta lub wypowiedzenia niezwłocznego umowy (rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia), w przypadku gdy:
  1. Faktorant lub jego Kontrahent jest objęty albo zagrożony postępowaniem likwidacyjnym, upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub podobnym, egzekucją komorniczą, egzekucją administracyjną lub w inny sposób zagrożony niewypłacalnością, lub którego sytuacja finansowa znacznie pogorszy się,
  2. Faktorant złożył nieprawdziwe lub nierzetelne oświadczenia woli lub wiedzy, zawarte w dokumentach, przekazanych informacjach czy danych, dotyczące Wierzytelności lub Dłużnika, mające znaczenie dla wykonywania Umowy;
  3. Faktorant naruszył obowiązki wskazane w ust. 1 i 3 powyżej.
 1. Z chwilą złożenia przez WEC oświadczenia o zaprzestaniu ze skutkiem natychmiastowym wykupywania wierzytelności Faktoranta lub wypowiedzenia niezwłocznego umowy, całe zadłużenie Faktoranta wobec WEC staje się natychmiast wymagalne.

VI. SKUTKI WYPOWIEDZENIA UMOWY

 1. Z chwilą wypowiedzenia umowy, WEC może zaliczać wszelkie płatności Dłużników z tytułu Wykupu Wierzytelności na zadłużenie Faktoranta wobec WEC.
 2. Wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy nie wpływa na obowiązek dokonania wzajemnych rozliczeń i nie wpływa na realizację zobowiązań wynikających z Wykupu Wierzytelności.