REGULAMIN FINANSOWANIA  FAKTUR WECFINA

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. WEC: WEC Financial sp. z o. o., 90-361 Łódź, Piotrkowska 270, Numer NIP: 7252061648, KRS 0000422889, REGON 101420617;
 2. Klient: przedsiębiorca zawierający z WEC Umowę finansowania zakupów.
 3. Faktura: faktura, w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, lub faktura proforma.
 4. Sprzedawca: podmiot od którego Klient nabywa towary lub usługi objęte Finansowaniem.
 5. Podmioty Powiązane z Klientem:
  1. osobowo: wstępni, zstępni, małżonek, rodzeństwo, rodzeństwo małżonka, małżonków rodzeństwa
  2. organizacyjnie: podmiot który bezpośrednio lub pośrednio jest kontrolowany przez Klienta, albo ma kontrole na Klientem; albo gdy Klient i ten podmiot może wywierać jakikolwiek wpływ na prowadzenie działalności przez drugiego, faktycznie lub za pomocą posiadanych udziałów lub akcji.
 6. Umowa: umowa finansowania zakupów zawarta między WEC, a Klientem.

II. CZYNNOŚCI POPRZEDZAJACE ZAWARCIE UMOWY FINANSOWANIA ZAKUPÓW

 1. W celu zawarcia Umowy Klient wypełnia wniosek na stronie https://wecfina.pl/wniosek, podaje dane niezbędne do zawarcia Umowy, wyraża zgody wskazane we wniosku i przedstawia Fakturę, która ma podlegać finansowaniu z zaznaczeniem wkładu własnego, jeżeli jest przewidziany, oraz okresu finansowania i ilości rat spłaty finansowania.
 2. Klient potwierdza, iż posiada zdolność finansową do spłaty zobowiązań objętych niniejszą Umową oraz oświadcza, iż zawierając Umowę nie znajduje się w stanie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością.
 3. Klient oświadcza, że jego oświadczenia i zapewnienia dotyczące jego sytuacji finansowej i prawnej są podstawą do podjęcia decyzji o finansowaniu zakupów przez WEC i odpowiada za wszelką szkodę wyrządzoną WEC wskutek podania oświadczeń, informacji czy zapewnień nieprawdziwych lub niepełnych, lub zaniechania ich podania. Podanie nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji może wypełniać znamiona czynów zabronionych opisanych w Kodeksie karnym, w tym przestępstwa oszustwa lub przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.
 4. W terminie do 3. dni roboczych od dnia przedstawienia Faktury, WEC informuje Klienta o sfinansowaniu zakupów lub o konieczności uzyskania dodatkowych informacji dotyczących finansowania lub sytuacji finansowej Klienta.
 5. Kolejne wnioski o usługi finansowania są składane przez Klienta poprzez stronę internetową wskazaną wyżej.
 6. Klient nie może przedstawiać do finansowania Faktur, które zostały wystawione przez Sprzedawców będących Podmiotami Powiązanymi z Klientem w jakikolwiek sposób.
 7. O ile nie umówiono się inaczej, WEC dokonuje finansowania zakupów w 100 % , to jest finansuje zakup Klienta u Sprzedawcy w całości (wraz z podatkiem VAT jeżeli występuje).
 8. Jeżeli do wniosku załączono fakturę proforma, Klient w celu realizacji finansowania powinien przedstawić fakturę VAT dokumentującą zakup towarów lub usług. WEC jest uprawniona do odstąpienia od sfinansowania zakupów w przypadku, gdy numer rachunku bankowego Sprzedawcy wskazany w fakturze, nie jest rachunkiem bankowym ujawnionym na Białej Liście Podatników VAT.

III. OGÓLNE WARUNKI FINANSOWANIA ZAKUPÓW  

 1. Klient dokonuje zwrotu udzielonego finansowania oraz zapłaci WEC wynagrodzenie prowizyjne w wysokości i w terminach określonych w Umowie.
 2. WEC ma prawo do monitorowania płatności i kierowania przypomnień oraz wezwań do zapłaty.
 3. W razie opóźnienia w zapłacie należności, WEC ma prawo naliczyć dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne, określone w Umowie. Ponadto WEC może wypowiedzieć Umowę, a wszelkie należności wynikające z Umowy stają się natychmiast wymagalne.
 4. Poza przypadkami określonymi w Umowie, WEC ma prawo do wypowiedzenia finansowania i zwrotu udzielonego finansowania oraz do wynagrodzenia prowizyjnego, gdy:
  1. okaże się, że Sprzedawca jest Podmiotem Powiązanym z Klientem;
  2. WEC stwierdzi złą sytuację finansową Klienta, przez co rozumie się w szczególności powzięcie informacji o złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub postępowania restrukturyzacyjnego, naprawczego lub podobnego wobec Klienta;
  3. nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec Klienta;
  4. Klient złożył nieprawdziwe lub nierzetelne oświadczenia woli lub wiedzy, zawarte w dokumentach, przekazanych informacjach czy danych, mające wpływ na podjęcie przez WEC decyzji o finansowaniu zakupów Klienta.