REGULAMIN FINANSOWANIA B2B-WECFINA GOTÓWKA

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. WEC: WEC Financial sp. z o. o., 90-361 Łódź, Piotrkowska 270, Numer NIP: 7252061648, KRS 0000422889, REGON 101420617;
 2. Klient: przedsiębiorca zawierający z WEC Umowę pożyczki B2B-WECFINA GOTÓWKA;
 3. Umowa: umowa pożyczki B2B-WECFINA GOTÓWKA zawarta między WEC, a Klientem.

II. CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ZAWARCIE UMOWY POŻYCZKI

 1. W celu zawarcia Umowy Klient wypełnia wniosek na stronie https://wecfina.pl/wniosek-gotowka/ , podaje dane niezbędne do zawarcia Umowy, wyraża zgody wskazane we wniosku i wskazuje przeznaczenie środków uzyskanych w następstwie zawarcia umowy pożyczki. Środki z pożyczki mogą być przeznaczone jedynie na zakup towarów lub usług związanych z prowadzeniem przez Klienta działalności gospodarczej. Klient wskazuje ponadto okres spłaty pożyczki i liczbę rat spłaty.
 2. Klient potwierdza, iż posiada zdolność finansową do spłaty zobowiązań objętych niniejszą Umową oraz oświadcza, iż zawierając Umowę nie znajduje się w stanie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością.
 3. Klient oświadcza, że jego oświadczenia i zapewnienia dotyczące jego sytuacji finansowej i prawnej są podstawą do podjęcia decyzji o zawarciu Umowy przez WEC i odpowiada za wszelką szkodę wyrządzoną WEC wskutek podania oświadczeń, informacji czy zapewnień nieprawdziwych lub niepełnych, lub zaniechania ich podania. Podanie nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji może wypełniać znamiona czynów zabronionych opisanych w Kodeksie karnym, w tym przestępstwa oszustwa lub przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.
 4. W terminie do 3. dni roboczych od dnia złożenia wniosku, WEC informuje Klienta o Przyznaniu pożyczki lub o konieczności uzyskania dodatkowych informacji dotyczących sytuacji finansowej Klienta.
 5. Kolejne wnioski o pożyczkę są składane przez Klienta poprzez stronę internetową wskazaną wyżej.

III. OGÓLNE WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

 1. Klient dokonuje zwrotu kwoty pożyczki oraz zapłaci WEC wynagrodzenie prowizyjne w wysokości i w terminach określonych w Umowie i Karcie Wypłaty Pożyczki.
 2. WEC ma prawo do monitorowania płatności i kierowania przypomnień oraz wezwań do zapłaty.
 3. W razie opóźnienia w zapłacie należności, WEC ma prawo naliczyć dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne, określone w Umowie. Ponadto WEC może wypowiedzieć Umowę, a wszelkie należności wynikające z Umowy stają się natychmiast wymagalne.
 4. Poza przypadkami określonymi w Umowie, WEC ma prawo do wypowiedzenia pożyczki i żądania jej zwrotu oraz do zwrotu wynagrodzenia prowizyjnego, gdy:
  1. WEC stwierdzi złą sytuację finansową Klienta, przez co rozumie się w szczególności powzięcie informacji o złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub postępowania restrukturyzacyjnego, naprawczego lub podobnego wobec Klienta;
  2. nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec Klienta;
  3. Klient złożył nieprawdziwe lub nierzetelne oświadczenia woli lub wiedzy, zawarte w dokumentach, przekazanych informacjach czy danych, mające wpływ na podjęcie przez WEC decyzji o udzieleniu pożyczki.